ជំនាញ​សតវត្ស​ទី​២១ – 21st Century Skills

រៀន​របៀបសិក្សា រស់នៅ និង​ធ្វើការ

អធ្យាស្រ័យ, គ្មានប្រកាសណា បានត្រូវតាមលក្ខណ្ឌ របស់អ្នក។